Hopp til hovedinnhold

Dammen og parken

Vedlikeholdet av dammen og denne delen av parken hadde lenge vært forsømt. Dammen var i ferd med å gro helt igjen. Museet og Venneforeningen ble i 2011 enige om et samarbeid for å fornye området.

Vi var enige om å få utarbeidet planer og kostnadsoverslag for et prosjekt som ville gå over flere år. Vi innhentet erfaringer fra andre med ansvar for dammer i sine anlegg. Med års mellomrom vil det være nødvendig med opprenskning av dammen.

Samarbeidet har vært av både økonomisk og praktisk karakter. Anslagsvis har det totalt vært bevilget og brukt i underkant av 1 mill. kroner hvor ¾ er gaver fra Venneforeningen i perioden 2012-2016. Resten har gått av Museets driftsbudsjett. Det er lagt ned et betydelig arbeid av frivillige fra ulike grupper i Venneforeningen, men vi har hele tida vært avhengig av godt samarbeid og stor innsats fra Museets faste stab – inkl. maskiner og transport. Selve anleggsarbeidet anses avsluttet i 2016.
De frivillige arbeidsgruppene deltar årlig med vedlikehold av anlegget.


En beskrivelse av arbeidet som har gått over flere år kan du se ved å klikke her:

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 1