Hopp til hovedinnhold

Dammen og parken

Vedlikeholdet av dammen og denne delen av parken hadde lenge vært forsømt. Dammen var i ferd med å gro helt igjen. Museet og Venneforeningen ble i 2011 enige om et samarbeid for å fornye området.

Vi var enige om å få utarbeidet planer og kostnadsoverslag for et prosjekt som ville gå over flere år. Vi innhentet erfaringer fra andre med ansvar for dammer i sine anlegg. Med års mellomrom vil det være nødvendig med opprenskning av dammen.
Samarbeidet har vært av både økonomisk og praktisk karakter. Anslagsvis har det totalt vært bevilget og brukt i underkant av 1 mill. kroner hvor ¾ er gaver fra Venneforeningen i perioden 2012-2016. Resten har gått av Musèets driftbudsjett. Det er lagt ned et betydelig arbeid av frivillige fra ulike grupper i Venneforeningen, men vi har hele tida vært avhengig av godt samarbeid og stor innsats fra Musèets faste stab – inkl. maskiner og transport. Selve anleggsarbeidet anses avsluttet i 2016.


2012
Arbeidene startet 2012 med å ta ned 10 store balsampopler langs Sverresborg Allè. Trærne var gamle og i dårlig forfatning (farlige). Løvetanna Landskap AS ble engasjert til å utarbeide et forprosjekt med kostnadsoverslag for fornying av dammen og parken. Totalkostnaden ble stipulert til 7-800.000 kr – eks. mva. Kostnadsoverslaget ble brukt som utgangspunkt for videre budsjettarbeid i Venneforeningen.


2013
Biologer gjorde oss oppmerksom på at det i dammen levde småsalamandere – som er en rødlisteart! Det ble anbefalt oss å tørrlegge dammen på vinteren mens salamanderne er på tørt land. Høsten 2013 ble det innhentet pris på anleggsarbeidene hos lokale entreprenører – og Ottar Augdal AS ble valgt. Dammen ble tømt for vann og Augdal startet gravearbeidene i november. Den forvokste hagtornhekken mot Breidablikkvegen ble fjernet. Gravemassene ble fordelt i terrenget – bl.a ble skråningen mot Sveresborg Allé slakket ut og jevnet til. Norgesgruppen AS– som skulle starte nybygget på motsatt side av Breidablikkvegen bevilget kr 50.000 (fordelt over 2013 og 14) til parkprosjektet!


2014
Augdal fortsatte arbeidene utover våren. Det ble støpt botn i midtre deler av dammen (for å lette senere vedlikehold). Det ble montert ny tømmekum og overløp – og det ble gravet «grøft» for å gjenskape bekken som en gang hadde vært her. Det ble lagt ned vannledning fram til toppen av bekkeløpet og montert pumpe med tidsur for resirkulasjon av vann i bekken. Ottar Augdal AS plantet ny syrinhekk mot Breidablikkvegen og mot Sverresborg Allè. Det ble plantet 140 syrinbusker og 14 rognetrær. Finplanering, gjødsling og tilsåing av plenarealene ble utført i samarbeid mellom Museets folk og frivillige fra Venneforeningen. Arealene ble fine og grønne i løpet av sommeren. Bekkeløpet ble steinsatt med elvestein som vi hentet hos Ramo AS. Det ble bygget ei treårige i vannkanten. I august besørget Brannvesenet for å fylle dammen igjen med vann – og begivenheten ble markert med en høytidelig «åpning» 25. august.


2015
Våren 2015 hentet vi gule iris fra Botanisk hage på Ringve og plantet ulike sumpplanter og vannplanter i og ved dammen. Nøkkeroser og bekkeblom ble hentet i Bymarka. Salamanderen ble oppservert tilbake i dammen og en stokkandfamilie etablerte seg i dammen. Svein Ove bygget et fint lite andehus på flåte til dammen. Langs bekken ble det plantet stauder (stormarikåpe og bladliljer). Det ble bygget ei lita bru over bekken. Noen gamle trær som ikke hadde tålt terrengendringene ble tatt ned.
Størst arbeid denne sesongen var opparbeidelsen av gangveg og sitteplasser i parken. Svein Ove lånte en minigraver og fjernet grastorva i skitraséen og på sitteplassene. Det ble lagt duk og sjøsand i gangarealene. De gamle grillene (betongringer) ble flyttet til ny plass og malt grå. Langs gjerdet mot «Karlsborg» ble det plantet hekk av søtmispel. Som avgrensning av den halvsirkelformede sitteplassen ble det lagt opp en lav betongmur avdekket med en sittekant av tre. Det ble kjøpt inn parkbenker og –bord fra Verdal Fengsel.
I parken ble det høsten 2015 plantet følgende trær: 1 sommereik, 2 storbladlind, 2 hengebjørk (Ornæsbjørk), 3 blodbøk.


2016
Utover våren og sommeren 2016 viste det seg at syrinbuskene (hekken) mot Breidablikkvegen var sterkt svekket og mange planter døde. Vi antar at vintersalting av fortauet og vegbanen i Breidablikkvegen er hovedårsaken til skadene! Vinteren 2015/16 var første sesong hvor fortauet her er prioritert sykkelveg (dvs det holdes med svart asfalt hele vinteren). Dette er en ny praksis som vi ikke var kjent med før utpå høsten. Det ble derfor bestilt nye syrinbusker som vi plantet samme høst. Det ble samtidig lagt inn ny og frisk jord i plantehullene. Miljøpakken/Trondheim kommune er gjort oppmerksom på problemet vi mener å ha pga saltingen. Syrinhekken langs Sverresborg Allè hadde klart seg noe bedre og her ble det høsten 2016 påført duk og grus for å hindre ugraset. I bakkant av den halvsirkelformede sitteplassen ved paviljongen ble det plantet en rad med rosespirea.
Det ble anlagt ei granitt-trapp på vestsiden av Bispehuset og plantet buskroser på sidene («Maydens Blush»). På høsten ble det opparbeidet sitteplass i vestveggen ved Bispehuset. Det ble lagt ut duk og grus som erstatning for grasbakken. Det ble bestilt flere parkbenker fra Verdal Fengsel.
I forbindelse med dugnaden høsten 2016 ble det satt ned løk av påskeliljer ved sitteplassen ved paviljongen og kuleløk ved siden av granitt-trappe ved Bispehuset.