Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for Trøndelag Folkemuseums venner

Vedtekter for Trøndelag Folkemuseums venner

Vedtatt på Årsmøtet 26. februar 2020

§1 Formål
Trøndelag Folkemuseums Venner har til formål å
a)    støtte museets arbeid
b)    fremme museets interesser
c)    arrangere møter for medlemmene for å øke interessen for museet
d)    arbeide aktivt for å øke medlemsmassen og få flere frivillige

§2 Medlemmer
Foreningen har følgende kontingentgrupper/ medlemmer:

a) enkeltpersoner                
b) honnør/studenter    
c) familier
d) bedrifter                                    
e) livsvarige medlemmer                            
f) æresmedlemmer                 

§3 Æresbevisninger
Personer som har gjort Sverresborg Trøndelag Folkemuseum særlige tjenester gjennom Venneforeningen, kan Venneforeningens styre utnevne til æresmedlemmer. Venneforeningen kan også innby til livsvarig medlemskap. Styret gir melding om dette på årsmøtet.

§4 Foreningens ledelse
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Direktøren på museet eller den direktøren utnevner innkalles til styremøtene. Museets representant har talerett. Styret er beslutningsdyktig når styreleder, eller i dennes fravær, nestleder og to styremedlemmer er til stede.

Nestleder velges av og blant styrets medlemmer.

Ved stemmelikhet er stemmen til styreleder, eventuelt nestleder avgjørende.

Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med § 1, og avgjør ellers alle saker som ikke er tillagt årsmøtet. Foreningen forpliktes enten ved styreleders eller ved nestleders og ett styremedlems underskrift.

§5 Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Tidspunktet og sakslisten for årsmøtet kunngjøres med 2 ukers varsel ved utsendelse til medlemmene. Sakspapirene skal i denne tiden være lagt ut på Museet samt på nettsiden til Venneforeningen. Stemmerett har medlemmer som har fylt 18 år, og som har betalt kontingent året før årsmøtet. Bedriftsmedlemmer har en stemme.

Beslutninger på årsmøtet fattes ved alminnelig flertall med unntak av beslutninger i saker som er nevnt i paragrafene 9 og 10.

Årsmøtet har følgende agenda
1. Konstituering
   a. Godkjenning av innkallingen
   b. Godkjenning av dagsorden
   c. Valg av møteleder
   d. Valg av referent
   e. Valg av tellekorps
   f. Valg av 2 personer til underskrift av protokoll
2. Årsberetning
3. Regnskap med revisors beretning.
4. Fastsettelse av kontingent
5. Budsjett
6. Innkommende forslag
7. Valg
  a) styreleder for 1 år
   b) 2 styremedlemmer for 2 år
   c) 2 varamedlemmer for 1 år
   d) 1 medlem til Stiftelsen Trøndelag Folkemuseums styre for 2 år
   e) 1 varamedlem til Stiftelsen Trøndelag Folkemuseums styre for 2 år
   f) valgkomite (3 medlemmer)
Av de 4 styremedlemmene står skiftevis 2 og 2 på valg. 1 medlem av valgkomiteen skiftes ut hvert år. Medlemmene er valgbare til verv fra punktene a til e – etter forslag fra valgkomiteen.

§6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning i styret eller etter skriftlig begjæring fra minst 20 av medlemmene. For innkalling, varsel, avstemming og stemmerett gjelder det samme som for ordinært årsmøte.

§7 Foreningens forhold til Stiftelsen Trøndelag Folkemuseum
Styret for Stiftelsen Trøndelag Folkemuseum skal godkjenne Venneforeningens vedtekter og fastsette særskilte betingelser som skal gjelde for foreningens medlemmer ved besøk i Museet.

Foreningens medlemmer skal mot å forevise kvittering for betalt kontingent, ha rett til adgang til Museet til redusert pris etter nærmere retningslinjer fastlagt av Museets styre.

§8 Fond
Av Venneforeningens overskudd skal maksimum 50 % avsettes til et eget fond til beste for Trøndelag Folkemuseum. Fondet skal ha egne statutter. Uspesifiserte pengegaver som Venneforeningen måtte få, tilfaller fondet.

§9 Vedtektsendringer
Endring av vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med alminnelig flertall. Skriftlig forslag må være styret i hende innen den frist som står i innkallingen.

§10 Oppløsning i året før ordinært årsmøte skal avholdes.
Forslaget behandles på forhånd av en komité på 5 medlemmer, hvorav 2 oppnevnes av styret, 2 av Museet og 1 av forslagstilleren. Komiteen avgir en betenkning om forslaget. Forslaget til betenkning skal sendes medlemmene og Museets styre minst 4 uker før årsmøtet.

Vedtekter for Trøndelag Folkemuseums venners fond


§1
Navnet er TRØNDELAG FOLKEMUSEUMS VENNERS FOND med adresse Trøndelag Folkemuseum.

Fondets formål er å støtte spesielle tiltak til fordel for Trøndelag Folkemuseum. Det må søkes spesielt til hvert tiltak med en begrunnelse. Fondets styre behandler saken.

§3
Fondet har en grunnkapital på kr. 30.000,- som ikke skal utdeles.

§4
Fondets styre er Venneforeningens styre. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når 4 av styrets medlemmer er til stede.

§5
Fondets øverste myndighet er Venneforeningens årsmøte. På årsmøtet behandles saker vedrørende fondet i henhold til Venneforeningens vedtekter.

§6
Fondets regnskap følger Venneforeningens.

§7
Vedtektsendringer kan foretas med alminnelig flertall blant de fremmøtte årsmøtedeltakere som har stemmerett.

§8
Ved oppløsning skal fondets midler tilfalle Trøndelag Folkemuseum. Forslag om fondets oppløsning må innleveres minst 3 måneder før ordinært årsmøte skal avholdes. Forslaget behandles på forhånd av en komite på 5 medlemmer, hvorav 2 oppnevnes av styret, 2 av museet og 1 av forslagstilleren. Komiteen avgir en betenkning om forslaget. Forslaget og betenkningen skal sendes medlemmene og Museets styre minst 14 dager før årsmøtet holdes.