Hopp til hovedinnhold

Trondhjems Sparebank 200 år!

src="https://dms-cf-07.dimu.org/image/019EE5EDZnKqA?dimension=1200x1200"/>

Museets nye utstilling Trondhjems Sparebank 

Trondhjem Sparebank ble opprettet 26. mai 1823 og feirer 200-årsjubileum i 2023. I anledning jubileet har Sverresborg Trøndelag folkemuseum og SpareBank 1 SMN inngått et samarbeid om opprettelse av en bankfilial, med tilhørende bankdirektørens kontor og en allmennyttig bankutstilling i museets gamle by.

Sparebanken har en lang tradisjon for å gi støtte til kulturelle formål, og opprettelsen av Sverresborg Trøndelag folkemuseum var blant de mange prosjekt som ble støttet av Sparebanken i sin tid.

Byens bank er lagt til Stenbrogården, og restaurering av lokalene og utstillingen er Sparebankens jubileumsgave til Sverresborg Trøndelag folkemuseum, museets gjester og regionens innbyggere.

En reise i tid

Sparebankens miljø er iscenesatt til 1923. Utstillingen er et konstruert tidsbilde som skal gi publikum opplevelsen av å reise tilbake i tid.  På 1920-tallet var penger fysiske og vanlige folk hadde lite til overs. Penger og kontroll over egen økonomi settes i et dramatisk perspektiv hvor feil valg kunne ha store konsekvenser.

I skoleformidlingen bruker vi reelle historiske økonomiske situasjoner og arbeidsmuligheter, for å skape engasjerte refleksjoner om vår tids økonomiske virkelighet og hvilke valg vi står overfor i en tid hvor penger er mer abstrakte, ikke fysiske. Og til slutt; hva med fremtidens bank? Er kryptovaluta fremtiden, eller hvilken samfunnsrolle vil banken ha om femti eller hundre år? Og hva blir den neste store endringen innen bankverdenen? Uansett; våre økonomiske valg vil få ulike konsekvenser.

Opprettelsen av Trondhjems Sparebank

I formålsparagrafen til banken heter det blant annet:

«I Trondhjems Bye opprettes til Sædeligheds, Fliids, Ordens og Sparsommeligheds Befordring, under betryggende Sikkerhet, en Sparebank, kaldet Trondhjems Sparebank.

Ved denne indretning, som formentlig er opprettet til bedste for Arbeids- og Tjenestefolk, modtages smaa summer af Personer av begge Kjøn, hvilke Summer gjøres frugtbringende for Eierne ved beregning av Renter…»

Slik begynte historien om Trondhjems Sparebank. Banken ble grunnlagt av 44 menn med en klar visjon; banken skulle være til hjelp for menigmann, og var et utpreget sosialt tiltak. Bak de høytidelige formuleringer i formålsparagrafen, ligger det en tydelig formaning om å spare penger, snarere enn å bruke dem på «tant og fjas».

Sparebankene som ble opprettet på 1800-tallet var et uttrykk for et samfunn i endring. Krig påvirket konjunkturer og tilgang til kapital var knapp. Det var store sosiale endringer i samfunnet, spesielt i byene. Det var behov for en tilpasset økonomisk infrastruktur og institusjoner for hele allmennheten.

Sparebankene var viktige aktører i den sosiale utviklingen og de ønsket å styrke vanlige arbeidstakeres muligheter til å bygge en bærekraftig tilværelse. Sparebankens samfunnsutbytte var vesentlig for samfunnsbyggingen, og ikke minst bevaring og utvikling av byens kunst- og kulturinstitusjoner.

Det var tidlig et ønske at sparebankene skulle yte en del av overskuddet til allmennyttige formål i Trondheim generelt. Det ble derfor tidlig foreslått at deler av det årlige overskuddet skulle avsettes «til offentlige og veldædige hensigter». Først i 1870-årene ble det tatt inn en bestemmelse om at inntil en tidel av bankens overskudd kunne anvendes til «gavnlige formål»

Bankens historie er også lokalsamfunnets historie.

src="https://dms-cf-03.dimu.org/image/019EE5EDZnKyz?dimension=1200x1200"/>

Om utstillingen

Ledende for arbeidet med denne utstillingen har vært Sverresborgs ønsker om å ta i bruk moderne, innovative og lekne midler i formidling og læring. Konseptet er i særlig grad rettet mot tenåringer, barnefamilier og skolegrupper, men kan også formidles til andre grupper som bedrifter og organisasjoner. 

Vi opplever at konseptet bidrar til en unik utstilling på et frilufts- og folkemuseum. Ved å bruke hele bymiljøet på Sverresborg blir dette en spennende iscenesettelse, der vi viser hvor sentral banken var for samfunnsutviklingen. Utstillingen bidrar til å utfylle og komplettere museets bymiljø og knytter de ulike utstillingsmiljøene sammen.

Utstillingen skal avspeile de utfordringer privatpersoner og samfunn sto overfor i 1923. Disse er like aktuelle i dag, men med andre temaer og ikke minst nye metoder for bruk av banken i dagliglivet.

Vi vil vise at bankens rolle som samfunnsbygger fortsatt består. Med utgangspunkt i sparebankenes opprettelse, trekker vi lange linjer i bankens historie: Fra da 44 bedrestilte menn i 1823 samlet 1596 spesidaler for å starte en sparebank for at samfunnet skulle få det bedre, til bankens arbeid med samfunnsutbytte i dag. Vi ønsker at de besøkende skal utvikle kunnskap om hvor viktig banken er, og har vært for samfunnsutviklingen. Ikke alle har et bevisst forhold til egen økonomi og forståelse av sparing. I dag styrer vi selv mer av vår egen økonomi, forutsatt at banken har tillit til at vi kan klare det. Vi ønsker med dette konseptet å vise hvor viktig samspillet mellom banken og individet er, og hvilke konsekvenser valgene vi tar har. Vi ønsker at de besøkende skal få kunnskap, ferdigheter og holdninger til å se sammenhengen i sin private økonomi, og dermed ta gode økonomiske valg.

src="https://dms-cf-05.dimu.org/image/019EE5ESXSPeJ?dimension=1200x1200"/>
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1