Steinerpedagogikk

Et antroposofisk menneskebilde som grunnlag for pedagogikken.

Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal i voksen alder kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Steinerskolen søker å oppfylle dette målet ved hjelp av spesielt tre hovedfaktorer:
•    Dybdelæring.  
•    Helhetlig og allsidig undervisning der teoretiske, kunstneriske og håndverksmessig øvelser likestilles- i alle fag på alle klassetrinn.
•    Engasjerte lærere som fra første dag møter eleven som likeverdig, men som er tydelig i sitt lederskap overfor klassefellesskapet og elevgruppen.

Kunst er ikke primært et fag i Steinerskolen, men en måte alle fagene gripes an på.
Når elevene har fått presentert lærestoffet gjennom muntlige fortellinger, bearbeider de
lærestoffet på ulike måter. Det kan være gjennom tegning, maling, tekst, modellering,
skuespill, musikk, sang, håndverk og samtaler. Kunstnerisk og håndverksmessig
bearbeiding av lærestoffet gjør at mange sider ved eleven involveres og at lærestoffet
tilegnes på en personlig måte.

Læreplanen og kompetansemålene for hvert klassetrinn utgjør rammen, men er ingen ferdig oppskrift. Hver lærer må arbeide med individuelle tilpasninger til sine enkeltelever og sin klasse. Steinerskolen gir rom for slike prosesser i alle fag. Undervisningen formes av menneskene som møtes i klasserommet. Den må være skapende, personlig og stadig i fornyelse. - Vi kaller det levende pedagogikk .