Om samlingsarbeidet

Museet arbeider i hovedsak med tida fra reformasjonen og fram til i dag og det er alminnelige menneskers levesett som står i sentrum.

Samlingene av gjenstander er museets ryggrad. De konkrete tingene menneskene har omgitt seg med er uttrykk for deres tanker og meninger, deres livsbetingelser og teknologi. Gjennom tingene kan vi lettere forstå hvordan menneskene levde og virket, og hvorfor de valgte som de gjorde. Museet har omlag 100.000 gjenstander i samlingene. Av disse er omtrent 5000 til enhver tid fysisk tilgjengelig for publikum, i friluftsmuseet og i faste og midlertidige utstillinger. Vi tilgjengeliggjør ellers museets samlinger digitalt ved å registrere gjenstandene i databasen Primus og publisere foto og opplysninger på www.digitaltmuseum.no.

Til hvert eneste objekt hører forskjellige opplysninger, som hvor, når, hvem som laget og brukte gjenstander, hvem som eide dem, hvordan de ble brukt og hva de betydde for folk. Disse opplysningene er tilgjengelige i museets kartotek, sammen med intervjumateriale, emnebestemte notater, fotografier og arkivmateriale knyttet til forskjellige virksomheter. Alt dette bringer oss nærmere til tider som var.

Museets innsamlingsplan kategoriserer samlingene under tre hovedpunkter: Barn og unge, Hus og innbo og Fiske, sjøfart, handel, næringsvirksomhet. Museet har også en rekke spesialsamlinger: En figurteatersamling som også inneholder dokumentasjon på hele Petrusjka teaters virksomhet, en døvehistorisk samling med gjenstander og foto (Norsk Døvemuseum), ellers en stor skisamling, kjøretøyer m.v.

En av landets største fotosamlinger, Schrødersamlingen, finnes her, videre skolefilmer, en stor intervjusamling som bl.a er knyttet til barns oppvekst i Trondheim i mellomkrigsårene, bondekvinner i Skaun og krigstid. I tillegg til en stor boksamling har museet en del privatarkiv knyttet til museets samlinger, bl.a et stort arkiv etter farger H.N.Schjølberg og etter familien Hirsch som eide Løveapoteket. Videre arkivene etter E.Mogstad som også har gitt en stor objektssamling til museet , samt fra møbelsnekker Fredriksen. Museet har også båttegninger og arkivalier fra Trondhjems fiskeriselskab og båtbygger Johannes Selsvik.