Den første Steinerskolen

Den første Steinerskolen ble etablert høsten 1919 i Tyskland.

Forretningsmannen Emil Molt fra Stuttgart ivret for å reformere hele delstatens skolesystem etter første verdenkrig. Da dette ikke lot seg gjennomføre , stilte han midler og lokaler til disposisjon for å starte en skole for barna til arbeiderne på sigarettfabrikken Waldorf Astoria. Rudolf Steiner ble bedt om å utvikle ideer til skolens pedagogikk.

Steinerpedagogikken ble utformet i en tid da deler av Europa lå i ruiner etter første verdenskrig. Skolen hadde fra første dag en intensjon om å være aktivt med i utviklingen av nye samfunnsreformer. Steiner var kritisk til hvordan den borgelige oppdragelsesmetoden som rådet i skolen virket undertrykkende på arbeidernes barn og ga dem en opplevelse av mindreverdighet. Skolens oppgave skulle , i følge ham, gi hver enkel elev mulighet til å utvikle seg til frie mennesker, uavhengig av sosial bakgrunn.

”- En sann antropologi må være grunnlaget for all oppdragelse og undervisning. Det skal ikke spørres om hva et menneske må vite for å passe inn i et bestående samfunn, men om hva som finnes i mennesket av anlegg og hva som kan utvikles i det. Da blir det mulig å tilføre samfunnet stadig nye krefter fra den oppvoksende slekt”.
Rudolf Steiner